Lietotnes “Ogres novada uzņēmēji” lietošanas noteikumi uzņēmējiem

1. Lietošanas noteikumos izmantotie termini

1.1. Galvenais lietotājs – Uzņēmēja norādīts pārstāvis, kuram ir tiesības izveidot un iesniegt Piedāvājumus un noteikt Piesaistītos lietotājus.
1.2. Lietošanas noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas tiek piemēroti Uzņēmējam un Lietotājam Mājaslapas un Lietotnes izmantošanas laikā un kas regulē Pašvaldības un Uzņēmēja, kā arī noteiktos gadījumos Lietotāja, savstarpējās attiecības saistībā ar Mājaslapas un Lietotnes izmantošanu.
1.3. Lietotājs – Galvenais lietotājs un Piesaistītais lietotājs.
1.4. Lietotne – Pašvaldības mobilā lietotne, kas pieejama jebkuram interesentam.
1.5. Mājaslapa – interneta vietne manapilseta.lmt.lv, kurā Uzņēmējam iespējams reģistrēties, lai veidotu un iesniegtu Piedāvājumus.
1.6. Pašvaldība – Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001.
1.7. Piedāvājums – Uzņēmēja izveidots īpašais piedāvājums vai piedāvājumi, kas tiek publicēti Lietotnē.
1.8. Piesaistītais lietotājs – Galvenā lietotāja norādīta persona, kura ir lejupielādējusi Lietotni un kurai ir tiesības saņemt QR kodu, lai atpazītu Piedāvājumu saņēmējus.
1.9. Uzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies Mājaslapā un kura piedāvā  Piedāvājumus ar Lietotnes starpniecību.
1.10. QR kods – Piesaistītajam lietotājam piešķirts apliecinājums ar unikālu numuru Piedāvājuma saņemšanas identificēšanai, kas Uzņēmējam uzliek par pienākumu sniegt Piedāvājumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajai informācijai.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Lietošanas noteikumi nosaka ar Mājaslapu, Lietotni un tajās ietverto iespēju un Piedāvājumu veidošanu saistītus jautājumus.
2.2. Lietošanas noteikumi piemērojami visiem Uzņēmējiem un Lietotājiem. Pirms Mājaslapas un Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Uzņēmējam un Lietotājam ir pienākums pilnībā iepazīties ar šiem noteikumiem. Reģistrējoties Mājaslapā, un/vai lietojot Lietotni, tiek uzskatīts, ka Uzņēmējs un Lietotājs ir iepazinies un ir apņēmies ievērot šos Lietošanas noteikumus. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka Lietotājs ir iepazinies un apņēmies ievērot Lietošanas noteikumus.
2.3. Jebkura saite uz trešo pušu mājaslapām vai informāciju, kas var parādīties Mājaslapā un/vai Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas varētu būt interesanti. Pašvaldība nav atbildīga par šo mājaslapu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc visi Uzņēmēji un Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgajiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no Mājaslapai piemērojamajiem noteikumiem.
2.4. Uzņēmējam un Lietotājam ir pienākums pilnībā ievērot piemērojamo tiesību aktu noteikumus, jo īpaši attiecībā uz publicējamās informācijas saturu un citu personu tiesību ievērošanu. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas vai Lietotājs ievieto Mājaslapā. Pašvaldībai pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesības dzēst jebkādu Uzņēmēja vai Lietotāja ievietoto saturu, ja Pašvaldības ieskatā tas neatbilst tiesību aktu vai ētikas normām.

3. Izmaiņas Mājaslapas saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos

3.1. Pašvaldība pastāvīgi veic izmaiņas un gan saturiski, gan tehniski uzlabo Mājaslapu un Lietotni, nodrošinot tās izmantošanas iespēju dažādību, pilnveidošanu un atbilstību Uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām. Pašvaldība ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas Mājaslapas un/ vai Lietotnes funkcionalitātes vai risinājumus.
3.2. Pašvaldība ir tiesīga jebkādā veidā mainīt vai atjaunināt Mājaslapas un/ vai Lietotnes saturu un jebkurus elementus, kas ir iekļauti to dizainā un konfigurācijā, kā arī laiku pa laikam grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus, kā arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Mājaslapas un/ vai Lietotnes darbību.
3.3. Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjaunotajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Mājaslapā. Tādēļ Uzņēmējam un Lietotājam ne retāk kā vienu reizi mēnesī ir jāpārliecinās, vai Lietošanas noteikumos ir veiktas kādas izmaiņas. Būtisku izmaiņu gadījumā Mājaslapā tiks ievietots paziņojums ar aicinājumu iepazīties ar Lietošanas noteikumu aktuālo redakciju. Lietošanas noteikumi to aktuālajā redakcijā ir pieejami Mājaslapā https://manapilseta.lmt.lv.
3.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs un/vai Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumu izmaiņām un/vai grozījumiem, tam ir pienākums pārtraukt Mājaslapas un Lietotnes izmantošanu, dzēst savu profilu, kā arī dzēst Lietotni no Lietotāju viedierīcēm.

4. Uzņēmēju reģistrācijas kārtība

4.1. Lai reģistrētos Mājaslapā, sadaļā „Uzņēmuma reģistrēšana” Uzņēmējam jānorāda savs nosaukums, reģistrācijas numurs, nozare, kurā Uzņēmējs strādā, Galvenā lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs. Uzņēmējs var ievietot arī savu logotipu vai preču zīmi. Pašvaldībai ir tiesības noteikt kritērijus, atbilstoši kuriem tā izvērtē, vai apstiprināt konkrēta Uzņēmēja reģistrācijas pieteikumu, kā arī tiesības izsūtīt uzaicinājumus konkrētiem Uzņēmējiem reģistrācijai Mājaslapā.
4.2. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Uzņēmējam ir tiesības veidot Piedāvājumus. Piedāvājumus iesniegt ir tiesīgs Uzņēmēja reģistrētais Galvenais lietotājs.
4.3. Galvenais lietotājs ir tiesīgs veidot Piesaistīto lietotāju profilus, norādot Piesaistītā lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. Piesaistītajam lietotājam būs iespējams noskenēt QR kodus, izmantojot Lietotni.
4.4. Uzņēmējam nav tiesības izmantot nepatiesus datus, lai reģistrētos Mājaslapā. Uzņēmējs ir atbildīgs par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka reģistrētie dati par Uzņēmēju un Lietotājiem ir precīzi un aktuāli, izmaiņu gadījumā tās nekavējoties veicot Mājaslapā.
4.5. Pašvaldībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pilnībā liegt piekļuvi Mājaslapai un Lietotnei, ja tiek pārkāpti Lietošanas noteikumi, kā arī, ja ir pamats bažām par Mājaslapas un/vai Lietotnes neatbilstošu izmantošanu vai normatīvo aktu pārkāpumiem.

5. Piedāvājumu veidošanas un QR koda izmantošanas noteikumi

5.1. Lai izveidotu Piedāvājumu, Galvenajam lietotājam jāapmeklē Mājaslapas sadaļa „Piedāvājumu veidošana”, kurā iespējams izveidot un iesniegt Pašvaldībai Piedāvājumu publicēšanai Lietotnē.
5.2. Piesaistītais lietotājs varēs pieslēgties Lietotnei, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli, kuru izsniegs Galvenais lietotājs.
5.3. Katram Piesaistītajam lietotājam Lietotnes sadaļā „ID skenēšana” būs iespēja noskenēt uzrādīto QR kodu. Saņemot apstiprinājumu par QR koda atbilstību, Piesaistītajam lietotājam ir pienākums sniegt Piedāvājumā norādīto pakalpojumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajai informācijai.
5.4. Uzņēmējam Mājaslapas sadaļā „Darījumu vēsture” ir pieeja Piedāvājuma izmantošanas statistikai – informācijai par Piedāvājuma izmantošanas skaitu un laiku.
5.5. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Piedāvājumu saturu un tā atbilstību piemērojamo tiesību aktu un ētikas prasībām, kā arī par Lietotāju rīcību. 

6. Privātums un personas datu apstrāde

6.1. Pašvaldība apstrādā Uzņēmēja reģistrēto Lietotāju personas datus šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā, ar mērķi, lai nodrošinātu Mājaslapas un Lietotnes pamatfunkcijas, administrētu Mājaslapas un Lietotnes darbību, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Lietotājiem, kā arī veiktu citas darbības atbilstoši šajos Lietošanas noteikumus paredzētajam.
6.2. Lietotāja reģistrācijas laikā, kā arī Mājaslapas un Lietotnes izmantošanas ietvaros, Pašvaldībai var būt pieeja tieši vai netieši identificējamai informācijai par Lietotāju, kas tiks apstrādāta ar mērķi, lai nodrošinātu Mājaslapā un Lietotnē paredzēto funkciju sniegšanu.
6.3. Lai nodrošinātu Lietotnes funkcionalitāti, Lietotnē var būt nepieciešamība  izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas mērķis ir nodrošināt Lietotnes pilnvērtīgu darbību un satura kvalitātes uzturēšanu un uzlabošanu. Apkopojums tiek izmantots anonimizētā veidā. 
6.4. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Pašvaldības piekļuvi saviem datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām. Lietotājs var izmantot savas tiesības, sazinoties ar Pašvaldību, izmantojot 8.5. punktā norādīto kontaktinformāciju. Lai varētu nodrošināt ar datu apstrādi saistītās Lietotāja tiesības, Lietotājam ir jābūt identificējamam. Lietotājam ir tiesības sazināties ar Pašvaldību jautājumos saistībā ar Lietotnes izmantošanu, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā attiecībā uz datu apstrādes jautājumiem.
6.5. Bez Lietotāja piekrišanas Pašvaldība nenodod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, Pašvaldības pilnvarotām personām un sadarbības partneriem ar mērķi nodrošināt Mājaslapas un Lietotnes darbību, kā arī šajos Lietošanas noteikumos tieši paredzētos gadījumos. 
6.6. Pašvaldība ir īstenojusi un turpinās uzturēt un ievērot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu Lietotāja datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām, kā arī, lai aizsargātu Lietotāja datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu.
6.7. Mājaslapas un Lietotnes tehnisko darbību un apkalpošanu Pašvaldības uzdevumā un saskaņā ar Pašvaldības norādījumiem nodrošina Pašvaldības piesaistīts personas datu apstrādātājs – "MAK IT"  SIA, reģistrācijas Nr. 50103381201, adrese: Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010.
6.8. Pašvaldībai ir tiesības uzticēt personas datu apstrādi arī citiem personas datu apstrādātājiem, kā arī atļaut tiem piesaistīt papildu apstrādātājus. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm.
6.9. Lietotāja dati tiks apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Mājaslapas un Lietotnes funkciju nodrošināšanai, un/vai kamēr Uzņēmējs nebūs dzēsis savu profilu vai konkrēta Lietotāja datus. Tas neattiecas uz informāciju un datiem, kuru Pašvaldībai ir pienākums saglabāt atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām vai tiesvedības un izmeklēšanas vajadzībām, kā arī gadījumā, ja šāda informācija un dati tiek iekļauti Pašvaldības informācijas sistēmu datu rezerves kopijās un tas nav sapratīgi un praktiski iespējams dzēst šādās datu rezerves kopijās attiecīgā Lietotāja datus.

7. Intelektuālais īpašums

7.1. Viss Mājaslapas un Lietotnes saturs ar izņēmumiem, kas norādīti Lietošanas noteikumos, tostarp visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Mājaslapas un Lietotnes platforma, dizains un noformējums ir Pašvaldības vai tās piesaistīto sadarbības partneru īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Mājaslapas un Lietotnes saturu aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.
7.2. Uzņēmējam un Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, pārveidot, lejupielādēt un jebkādā citā veidā izmantot Mājaslapas un Lietotnes saturu, kā arī jebkuru no programmatūrām, kas nepieciešamas Mājaslapas un Lietotnes darbībai, ja tam iepriekš nav saņemta speciāla rakstiska Pašvaldības piekrišana vai tā nav neatņemama Mājaslapas vai Lietotnes izmantošanas sastāvdaļa.
7.3. Mājaslapas un Lietotnes platformas pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecība lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.
7.4. Ievietojot jebkādu informāciju, attēlus, video vai citu saturu Mājaslapā un/vai Lietotnē (“Uzņēmēja saturs”), Uzņēmējs apliecina, ka ir Uzņēmēja satura autors vai arī darbojas ar Uzņēmēja satura tiesību īpašnieka piekrišanu.  Uzņēmējs atbild par savu rīcību, ja tiek skartas trešo personu tiesības. Ievietojot Uzņēmēja saturu, Uzņēmējs nodod Pašvaldībai bezmaksas, beztermiņa un ģeogrāfiski neierobežotas tiesības attiecīgo saturu vai tās daļu izmantot ar Mājaslapas un/vai Lietotnes darbību, reklamēšanu, uzlabošanu un jaunu pakalpojumu izstrādi saistītiem mērķiem pēc Pašvaldības ieskatiem veidā, kas nepieciešamas noteiktā mērķa nodrošināšanai.

8. Citi noteikumi

8.1. Šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. 
8.2. Visus strīdus, kas radušies Pašvaldības un Uzņēmēja vai Lietotāja starpā, puses cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc piekritības.
8.3. Gadījumā, ja kāds no šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.
8.4. Lietošanas noteikumi ir spēkā, izmantojot Mājaslapu un/ vai Lietotni, un tie paliek spēkā Uzņēmēja un Pašvaldības savstarpējo tiesisko attiecību, ko regulē Lietošanas noteikumi, pastāvēšanas laikā.
8.5. Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar Pašvaldību par Lietošanas noteikumiem, Mājaslapu, Lietotni vai datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz lietotne@ogresnovads.lv.


Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā no 06.09.2019.